PRIVACY BELEID
ROULARTA MEDIA GROUP

1. Algemeen

Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare, en haar dochterondernemingen, nemen de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, abonnees, lezers, kijkers, surfers, en gebruikers belangrijk. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Roularta Media Group behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Roularta Media Group is onderworpen aan het Belgisch recht.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Roularta Media Group verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, nieuwssites, apps en webshops.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (i) u ons zelf geeft (ii) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (iv) die we via derden hebben ontvangen.

2.1.Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het nemen van een abonnement, de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.
 • Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Professionele gegevens (beroep, functie, …) of gegevens mbt studie of opleiding indien deze van belang kunnen zijn gelet op de aard van de publicatie of dienst.
 • Gegevens die betrekking hebben op het abonnement, of aanduiding van de reden voor beëindiging van het abonnement.
 • Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
 • Antwoorden op vragen om feedback omtrent over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.
 • Waar relevant: financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid.
 • Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Roularta Media Group.

2.2.Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dient u zich te identificeren / aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:
Als u zich op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van uw gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, Linkedin, Twitter, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover u hiertoe de toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.

Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:

 • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vaststellen.
 • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
 • Hoe u gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s u bekijkt, leest of deelt.
 • Hoe u op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord)
 • Of u gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites
 • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt
 • Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

2.3. Persoonsgegevens verkregen van derde partijen.

 • Wij maken gebruik van aanvullende data afkomstig van externe data partners (zoals Black Tiger Belgium NV) voor de verrijking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld de gezinssamenstelling, familie typologie, lifestyle gegevens) voor doeleinden als direct marketing en om advertenties op maat te kunnen laten zien. Meer informatie over de gegevensverwerking door Black Tiger Belgium NV, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht vindt u op https://avg.blacktigerbelgium.tech.
 • Voorts ontvangen we van de DNCM vzw periodieke overzichten van personen die op de Bel-me-niet-meer-lijst (http://www.bel-me-niet-meer.be) staan (zie hierover meer in punt 10 van dit privacybeleid).

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare.

Roularta Media Group is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen en dochterbedrijven van Roularta Media Group zoals: Roularta Healthcare, Senior Publications, Belgomedia, CTR Media, Storesquare, Studio Aperi Negotium, Belgian Business Television, Regionale Media Maatschappij, De Woonkijker en Regionale TV Media. Zie de groepsstructuur op: http://www.roularta.be/nl/over-roularta/structuur

Roularta Media Group zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

 • Voor gegevens van abonnees, lezers, geregistreerden of ontvangers van newsletters van één van onze publicaties geldt volgend bewaarbeleid:
 • om fiscale redenen worden gegevens van abonnees tot 7 jaar na afloop van het abonnement bewaard.
  voor niet-abonnees, kopers van losse producten, lezers, geregistreerden, deelnemers aan wedstrijden, ontvangers van newsletters worden de gegevens verwijderd indien er geen interactie meer geweest is in de laatste 5 jaar.

4. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor we toestemming hebben gekregen.
 • In het kader van de uitvoering van een contract of overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement op één van onze publicaties, een aankoop van producten of de uitvoering van een dienst die u hebt gevraagd.
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen.

Wanneer Roularta Media Group daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene. Roularta Media Group beschouwt volgende verwerkingen als noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang :

Direct Marketing, met name promotionele communicatie via e-mail, telefoon, post, advertising of andere kanalen aan bestaande klanten en abonnees met het oog op het aanbieden van:

 • Acties, promoties, uitnodigingen voor events, aanbiedingen en voordelen die uitgaan van de titel(s) waarop zij een abonnement hebben
 • Abonnementsaanbiedingen van andere, gelijkaardige titels
 • aan bezoekers van evenementen wanneer zij aanwezig waren op een vorig gelijkaardig evenement
 • aan contacten van de reclameregie
 • Direct Marketing voor prospectiedoeleinden: met name promotionele communicatie via telefoon, post, advertising of andere kanalen aan prospects.
 • het uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze verzamelen en combineren van persoonsgegevens (zoals beschreven onder punt 2.) met het oog op het beter zicht krijgen op het profiel en de vermoedelijke voorkeuren en interesses van klanten (zoals abonnees) en prospecten (zoals niet betalende bezoekers van websites) en deze gegevens gebruiken voor het personaliseren van aanbiedingen via direct marketing, digitale toepassingen (zoals websites of apps) of targeted advertising.
 • Controlled Circulation: verspreiding van een publicatie onder een afgebakende doelgroep die het blad gratis krijgt toegezonden.
 • Beheer van Handelsinformatie: de business unit Trends Business Information (TBI) verwerkt business-to-business gegevens over ondernemingen met als doel die via print, online en digital ter beschikking te stellen van andere ondernemingen, zodat zij in staat zijn hun financiële risico’s te beperken, aan fraudepreventie te doen, de vigerende wetgeving in verband met witwaspraktijken na te leven, enz. Gezien het hier over B-to-B informatie gaat, valt het niet onder het toepassingsgebied van de GDPR. Daarnaast verzamelt TBI gegevens van zakelijke professionals die ook ter beschikking worden gesteld voor marketing- en datamanagementdoeleinden. Bij het verzamelen van deze gegevens wordt er steeds voldaan aan de meldingsplicht naar betrokkene. Zij worden geïnformeerd over de opname in de databank en tot welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Ze hebben steeds recht op inzage, verbetering en schrapping

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 1. Het leveren van producten en diensten:
  Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van uw abonnement, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.
 2. (direct) marketing:
  U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons en andere bedrijven binnen Roularta Media Group.
 3. Personalisatie en targeting
  Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan uw voorkeuren of profiel.
  Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.
 4. Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden.
 5. Marktonderzoek en analyse
  Wij kunnen uw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.
 6. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
  Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde websites, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt, of naar bepaalde programma’s of zenders wordt gekeken. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.
Nieuwe doeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

6. Minderjarigen

Roularta Media Group let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Roularta Media Group zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Roularta Media Group moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Roularta Media Group bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Roularta Media Group door te sturen.

Roularta Media Group moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Roularta Media Group samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Roularta Media Group nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Roularta Media Group via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Roularta Media Group.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Roularta Media Groep neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

8. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Roularta Media Group (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Roularta Media Group zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan Black Tiger Belgium NV, gevestigd te 1070 Brussel, Researchdreef 65, die ze gebruikt om de door haar klanten verstrekte gegevens te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren door ze te formatteren, te standaardiseren, kleine correcties aan te brengen (cijfers of letters) en/of intern te koppelen (‘matching’). Black Tiger Belgium geeft uw gegevens niet door aan zijn klanten. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Black Tiger Belgium kan u vinden op de specifieke webpagina van Black Tiger Belgium: https://avg.blacktigerbelgium.tech
 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
  u ons daar toelating voor geeft.

Indien Roularta Media Group op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

9. Recht op inzage en correctie

U kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in volgende gegevens:

 • in uw abonnee- en abonnementsgegevens via ons klanten service portaal mijn.abonnementen.be,
 • in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw registratie / account op de websites en digitale toepassingen van Roularta Media Group: https://myaccount.roularta.be/

U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van uw gegevens. U kan ons hiervoor contacteren via e-mail: privacy@Roularta.be of per post op: Roularta Media Group (Privacy Office), Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Roularta Media Group heeft 30 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Roularta Media Group uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

10. Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw postadres meedeelt:

 • Kunt u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • Kunt u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, contacteer ons op privacy@roularta.be, gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen.

Als u van geen enkel bedrijf nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan u zich inschrijven op de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be. Roularta Media Group houdt hier als lid van de Belgische Direct Marketing vereniging rekening mee bij het benaderen van niet-klanten.

Als u ons uw telefoon- of GSM nummer meedeelt:

 • Kunt u van ons telefonische oproepen of SMS krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
 • Kunt u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wenst u dit niet, contacteer ons op privacy@roularta.be

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet-meer.be

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • Kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.

Wil u zich uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Roularta Media Group, contacteer ons op privacy@roularta.be

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde lezer, proefabonnee of abonnee (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of abonnement.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

11. Het surf- en cookie beleid van Roularta Media Group

11.1. Wat zijn Cookies?

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van Roularta Media Group kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

De bezoeker geeft zijn/haar toestemming voor het gebruik van cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf bij een eerste bezoek op onze website, apps of toepassingen.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:

 • Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.
 • Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).
 • Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.
 • Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die Roularta Media gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.

Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via een website van Roularta Media Group om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, is Roularta Media Group hiervoor niet verantwoordelijk.

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze privacy policy.

11.2. Waarvoor gebruiken de websites van Roularta Media Group Cookies?

We kunnen de cookies die wij gebruiken in volgende categorieën opdelen:

1) Noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze websites en apps goed en gebruiksvriendelijk te laten werken en toegang te geven tot onze diensten. Deze cookies worden daarom altijd geplaatst.

Voorbeelden zijn cookies die geplaatst worden om:

 • Uw voorkeuren of toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan,
 • Uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere gegevens niet steeds opnieuw in te moeten voeren,
 • uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw abonnement, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten, …
 • u toe te laten op onze website vlot te laten navigeren, webpagina’s sneller doen laden of interactiviteit met onze websites mogelijk te maken,
 • het opsporen van fouten of misbruik mogelijk maken, veiligheid te garanderen,
 • uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren.
DomeinNaamBewaartermijn
AWSAWSALBa week

AWSAWSALBCORSa week
BlueConic (cookie consent)
BCSessionIDa year
Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery.CRAFT_CSRF_TOKENSession
Didomididomi_accept_cookiea year
Didomididomi_third_party_cookiea year
Didomididomi_tokena year
Drupal CMShas_jsSession
General purpose platform session cookie, used by sites written in JSP. Usually used to maintain an anonymous user session by the server.JSESSIONIDSession
IAB Europe Transparency & Consent Frameworkeuconsenta year
Janrain / Akamai_sessiona year
Janrain / Akamai_session.siga year
Magentofrontend2 days
Magentofrontend_cid2 days
Magento CACHED_FRONT_FORM_KEYSession
Magento CATEGORY_INFOSession
Magento CUSTOMERSession
Magento CUSTOMER_AUTHSession
Magento CUSTOMER_INFOSession
Magento CUSTOMER_RATESSession
MagentoCUSTOMER_SEGMENT_IDSSession
MagentoLAST_CATEGORYSession
Magento NEWMESSAGESession
PHP session cookiePHPSESSIDSession
ShopifyCART2 days
Speedcurvelux_uid30 minutes
Taw.to, which is a Live chat serviceTawkConnectionTimeSession
Wordpress multilingual plug-in from WPML_icl_current_languagea year

2) Optimalisatie- en analytische cookies

om inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en welke pagina’s met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie is onder meer noodzakelijk in het kader van de CIM Internet Studie en wordt gebruikt om ons werk nog beter op uw noden kunnen afstemmen.

Deze informatie resulteert in beschrijvende statistieken die opgeteld zijn over vele (al dan niet geregistreerde) gebruikers. We kunnen deze dus niet herleiden naar individuele gebruikers.

Voorbeelden hiervan zijn cookies die:

 • Het algemeen gebruik van de websites en apps registreren (bv. aantal bezoekers, tijdsduur, de volgorde van bezochte pagina’s)
 • Foutmeldingen opsporen
 • Ontwerpen voor een betere gebruikservaring testen (A/B testen)

Als u toestemming geeft voor het gebruik van Cookies voor “Opslag van en toegang tot informatie” en “Meting” kunnen we deze metingen combineren met eerder verzamelde gegevens om het aantal unieke gebruikers van onze websites en apps in kaart te brengen. Zonder deze toestemmingen beschouwen we elk apparaat en domein als een aparte gebruiker. U kan deze voorkeuren op elk moment wijzigen via uw privacy voorkeuren.

DomeinNaamBewaartermijn
AB testingABTastya year
AB testingABTastySession30 seconds
GemiusGtest - Third party5 years
Gemiusgstorage - Local storageuntil deleted
Gemiusgaddstorage - Local storageuntil deleted
GemiusGdyn - Third party13 months
Gemius_gfp_64b - First party13 months
Gemius_gfps_64b - First party13 months
Gemius_gsync - First party200 days
Gemius_gsyncs - First party200 days
Gemius_gsync_gdpr - First party5 years
Gemius_gsyncs_gdpr - First party5 years
GemiusGDPRFORGETTS - Third party5 years
GemiusOPTOUT - Third party5 years
Google Analytics_dc_gtm_UA-xxxxxx-11 minute
Google Analytics_ga2 years
Google Analytics_gata minute
Google Analytics_gat_UA-xxxxxxx-1a minute
Google Analytics_gcl_au3 months
Google Analytics_gid1 day
Hotjar _hjAbsoluteSessionInProgress30 minutes
Hotjar _hjidSession
Hotjar _hjIncludedInSampleSession
Hotjar_hjFirstSeenSession
Hotjar_hjIncludedInSessionSampleSession
Hotjar_hjTLDTestSession
Onthe.io__ioa year
Onthe.io__io_d15 minutes
Onthe.io__io_lva year
Onthe.io__io_uh1 day
Onthe.io__io_unique_a year
Onthe.io__io_visit_15 minutes
Onthe.io_io_ht_ra day
iotechnologies__io_nav_state#0 days
iotechnologies__io_session_id0 days
iotechnologiesio_uid#1 days
iotechnologiesio_user_hash265 days
OptimizelyoptimizelyEndUserId6 months
Visual Website Optimizer_vwo_uuid_v2a year
Visual Website Optimizer_vwo_uuid_v2a year

3) Sociale mediacookies die het mogelijk maken om artikelen te delen via sociale media zoals Facebook en Twitter.

DomeinNaamBewaartermijn
facebook-social-pluginsfr3 months
FacebookATN730 days
LinkedInUID720 days
LinkedInlangSession
LinkedInAnalyticsSyncHistory29 days
Pinterest_pin_unauth365 days
Pinterest_pinterest_ct_ua365 days
YouTubeVISITOR_INFO1_LIVE180 days
YouTubeYSC180 days

Deze site is geregistreerd op wpml.org als ontwikkelingssite.